Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 2-3 grudnia 2019

Mówcy

GOŚĆ HONOROWY

Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2011 - 2013 minister sprawiedliwości, odpowiedzialny za ustawę deregulacyjną. W latach osiemdziesiątych był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz “Solidarności”. Stypendysta Uniwersytetu Cambridge. W latach 1989 -1994 pełnił rolę sekretarza a od 1995 do 2005 redaktora naczelnego miesięcznika “Znak”. Pomysłodawca Dni Tischnerowskich i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u. Autor wielu książek, artykułów publicystycznych, recenzji i wspomnień. W 2003 utworzył Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, której był rektorem do roku 2013. Senator VI kadencji. Członek Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.

Czytaj więcej...

MÓWCY
w kolejności alfabetycznej

Dominik Antonowicz

Kierownik Zakładu Socjologii Nauki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dominik Antonowicz is a doctor of sociology assistant professor in the Institute of Sociology, Nicolaus Copernicus University in Torun. A former Chevening scholar (Birmingham University), the Foundation for Polish Science scholar (Center of Higher Education Policy Studies, Twente University). A sociologist, public manager, higher education researcher and policy analyst.

Czytaj więcej...

Alex Usher

Alex Usher is the President of Higher Education Strategy Associates and Editor-in-Chief of Global Higher Education Strategy Monitor

An internationally recognized expert in student financial aid and quality measurement in post-secondary education, Mr. Usher has authored numerous ground-breaking studies in higher education. In addition to his years of work on higher education in Canada, his recent work spans Asia, Europe and Africa as well.

Czytaj więcej...

Bartłomiej Banaszak

Bartłomiej Banaszak – zastępca dyrektora Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Banaszak był członkiem ministerialnego zespołu ds. opracowania projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. B. Banaszak reprezentuje MNiSW w Bologna Follow-up Group, w latach 2012-2018 współprzewodniczył międzynarodowym grupom roboczym do sprawa reform strukturalnych w szkolnictwie wyższym oraz wdrażania najważniejszych założeń Procesu Bolońskiego. W latach 2011-2016 B. Banaszak piastował funkcję Rzecznika Praw Absolwenta, natomiast w latach 2009-2010 był przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Barbara Barańska-Malinowska

Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Starszy kustosz dyplomowany; absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej –Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kochanowskiego w Kielcach oraz podyplomowych studiów organizacji i zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Z bibliotekami naukowymi szkół wyższych związana od lat 80-tych. W latach 2005-2011 pełniła funkcje kierownika działów: gromadzenia, udostępniania zbiorów, informacji naukowej oraz zastępcy dyrektora Biblioteki Politechniki Częstochowskiej.

Czytaj więcej...

Anna Budzanowska

Dyrektor Generalny w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Uniwersytetu Gdańskiego i Rotterdam School of Management Erasmus University. Od początku kariery zawodowej związana z instytucjami publicznymi. Ekspercko współpracowała z Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Uniwersytetem Warszawskim.

Jan Michal Burdukiewicz

Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor i kierownik Zakładu Archeologii Epoki Kamienia Uwr., wiceprzewodniczący Komisji Archeologicznej Oddziału Wrocławskiego PAN, członek Międzynarodowej Unii Nauk Pra- i Protohistorycznych, Society for the Study of Human Evolution, Society for American Archaeology, Paleoanthropology Society, prezes Stowarzyszenia Krzemieniarskiego SKAM. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych, licznych haseł encyklopedycznych, artykułów popularnonaukowych, w tym 5 monografii oraz współredaktor 6 innych monografii w języku polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim

Marcin Gruchała

„Prof. dr hab. Marcin Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) kadencji 2016-2020. Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed, specjalista chorób wewnętrznych (I i II stopnia) i kardiologii. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich, był członkiem senackiej komisji ds. budżetu i finansów w kadencji 2008-2012 i 2012-2016. Główne zainteresowania kliniczne i naukowe: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze u pacjentów z chorobą wieńcową, niewydolność serca, transplantacja serca i mechaniczne wspomaganie krążenia, czynniki genetyczne i środowiskowe rozwoju miażdżycy i jej powikłań, hipercholesterolemia rodzinna. Laureat prestiżowego konkursu „Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia” w kategorii „Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa”.

Richard Holmes

Dr. Richard Holmes jest absolwentem Uniwersytetu Cambridge i Uniwersytetu Surrey. Doktorat uzyskał na Binghampton University SUNY. Wykładał na uczelniach w USA, Nigerii i Malezji. Jest autorem licznych artykułów na temat rankingów akademickich a także prowadzi blog na temat University Ranking Watch.

Lauritz Holm-Nielsen

Prof. Lauritz Holm-Nielsen, rektor Uniwersytetu w Aarhus w latach 2005-2013, został przewodniczącym międzynarodowego zespołu ekspertów, który weźmie udział w wyborze polskich uczelni badawczych. Jest on również współautorem raportu o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego "2017 Peer Review Report on Poland’s Higher Education and Science System" przygotowanego przez ekspertów Komisji Europejskiej w ramach Horizon 2020 Policy Support Facility.

Czytaj więcej...

Adam W. Jelonek

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. internacjonalizacji. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1986 działacz podziemnej Federacji Młodzieży Walczącej. Uzyskał doktorat w zakresie nauk humanistycznych w Instytucie Socjologii UW, 1997. Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii UW, 2005. Profesor nauk humanistycznych, od 2012. Pracownik Instytutu Socjologii UW, 1993-2006 i Instytutu Studiów Politycznych PAN, 1999-2005. Członek-założyciel kwartalnika "Krytyka Polityczna". Od 2007 kierownik Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, która za czasów jego kierownictwa została przekształcona w Instytut. W latach 2007-09 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Studiów Regionalnych UJ. Członek Rady Programowej Instytutu Konfucjusza w Krakowie. W latach 2010-14 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Malezji, Brunei i na Filipinach.

Michał Kleiber

Były Prezes Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki.

Czytaj więcej...

Lu Wang

Lu Wang is Ranking Manager at ShanghaiRanking Consultancy (SRC). She obtained her Master's degree in Management Science and Engineering from Beijing Forestry University. She joined SRC in 2016 and has been responsible for many rankings, such as Global Ranking of Academic Subjects, Best Chinese Universities Rankings, Greater China Universities Ranking, etc. She also leads several data projects including Global Research Universities Profile Data Survey and Data Exchange Program for universities from China-mainland.

Magdalena Kudewicz-Kiełtyka

Dyrektorka Biura Rozwoju Politechniki Śląskiej.  Od 2013 roku pracuje w Politechnice Śląskiej, gdzie przez cztery lata zajmowała się rekrutacją cudzoziemców oraz promocją międzynarodową, a obecnie kieruje Biurem Rozwoju uczelni. W ramach działalności biura odpowiada przede wszystkim za realizację projektów strategicznych oraz monitorowanie strategii rozwoju Politechniki Śląskiej, gromadzenie i raportowanie danych na potrzeby różnego rodzaju rankingów oraz koordynowanie projektów rozwojowych uczelni finansowanych z różnych źródeł.

Czytaj więcej...

Wojciech Maria Marchwica

Dr Wojciech Maria Marchwica, Koordynator Audytu Rankingowego Uczelni, wykładowca UJ. Uzyskał wykształcenie w dziedzinie filologii polskiej, jak i muzykologii. Od 1983 wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim (obecnie w Instytucie Muzykologii). Wojciech M. Marchwica był również wielokrotnie zapraszany jako visiting professor do USA (Rochester, NY; Bloomington NJ) i na Ukrainę (Kijów, Lwów).

Czytaj więcej...

Grzegorz Mazurek

Prorektor w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w tematyce wpływu nowoczesnych technologii na marketing i zarządzanie organizacją, a w szczególności: wirtualizacją, innowacjami w marketingu (e-marketing), nową gospodarką oraz e-biznesem. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W Akademii Leona Koźmińskiego pełni funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej, koordynując m.in. procesy związane z akredytacjami międzynarodowymi EQUIS, AMBA, AACSB, CEEMAN oraz uczestnictwo uczelni w rankingach i umowach międzynarodowych. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki zarządzania w nowej gospodarce, w szczególności marketingu oraz e-biznesu.

Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego w latach 2012-2016.

Ukończył studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. W 1992 roku przebywał na 6-cio miesięcznym stażu naukowym w Uniwersytecie Technicznym w Lyngby, Dania, a w roku 1993 przebywał na dwutygodniowym kursie NATO Advanced Study Institute on Computer Aided Analysis of Rigid and Flexible Mechanical Systems w Portugalii. W 1994 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, a rozprawę habilitacyjną także z wyróżnieniem obronił przed Radą Wydziału Mechanicznego Technologicznego w 2002 roku. W 2007 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych.

Czytaj więcej...

Dariusz Mikielewicz

Prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, Prorektor ds. organizacji i rozwoju Politechniki Gdańskiej.  Kierownik Katedry Energetyki i Aparatury Przemysłowej PG. Członek Prezydium Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, członek Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa, członek komitetu redakcyjnego Multiphase Science and Technology oraz redaktor naczelny Archives of Thermodynamics. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim szeroko pojęte problemy termodynamiki i wymiany ciepła wraz z zastosowaniami praktycznymi, energetyka rozproszona oraz polityka energetyczna.

Tomasz Psonka

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w szeroko rozumianej branży usług informacyjnych.

Zdobywał doświadczenie na różnych stanowiskach, m.in. w takich firmach jak Konica Minolta, MathWorks (MATLAB, Simulink). Obecnie pracuje w Elsevier jako Dyrektor ds. Rozwiązań Badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pasjonuje go tematyka ewaluacji nauki na poziomie krajowym oraz zarządzanie informacją naukową. Lubi łączyć właściwe osoby i rowiązania oraz uruchamiać nieskończone pokłady kreatywności.

Henryk Rybinski

Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej. Zatrudniony w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, w latach 2008-2016 był dyrektorem tego Instytutu. Od 2010 był zaangażowany w rozwój oprogramowania OMEGA-PSIR, które obecnie jest wykorzystywany w niemal 20-tu uczelniach w kraju. Od 2011 członek Komitetu Informatyki PAN, członek Rady Naukowej IPI PAN oraz ICM UW. Autor ponad 140 publikacji o zasięgu międzynarodowym. Prowadzi wykłady w zakresie baz danych oraz inteligentnych systemów informacyjnych.

Czytaj więcej...

Krystian Szadkowski

Krystian Szadkowski, adiunkt zatrudniony na Wydziale Filozoficznym UAM w Poznaniu. W swoich badaniach zajmuje się problematyką zmieniających się relacji między tym, co wspólne, tym, co prywatne i tym, co publiczne w globalnej nauce i szkolnictwie wyższym, jak również konsekwencjami funkcjonowania globalnych rankingów uniwersytetów dla instytucji szkolnictwa wyższego. Przez lata (2009-2019) związany z Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM oraz Katedrą UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej...

Waldemar Siwiński

Waldemar Siwinski, founder and president of the "Perspektywy" Education Foundation, Vice President of the IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Waldemar Siwinski has broad experience as author of professional rankings. He prepared over 70 rankings of universities, business schools and secondary schools in Poland. Waldemar Siwinski has extensive and rich media background as writer, journalist and manager. He served as president of the Polish Press Agency (PAP), was bureau member of the European Alliance of News Agencies (EANA); board member of the European PressPhoto Agency (EPA); member of the International Press Institute. As President of "Perspektywy" Foundation he is active in Academic Cooperation Association (ACA). He was the founder of the first magazine on computers in Poland.

Czytaj więcej...

Krzysztof Szymański

Dyrektor ELSEVIER Polska

Od ponad 10 lat związany z szeroko pojętą informacją naukową. Przez ten czas pracował z wieloma uczelniami oraz instutucjami rządowymi nad efektywniejszym wykorzystaniem finansowania w badaniach naukowych oraz podnoszeniu ich międzynarodowej widoczności i wpływu.

Tomasz Szapiro

Członek Prezydium RGNiSW oraz Prezydium KRASP, b. rektor SGH (2012-2016).

Ekonomista, specjalizuje się w badaniach i kształceniu w obszarze podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji wielokryterialnych oraz komputerowego wsparcia procesu podejmowania takich decyzji. Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP. Obok kwestii ustawowych, ostatnio zaangażowany także w proces konsultacji dotyczących koncepcji i wdrożenia uniwersytetów europejskich.

Jacek Tarasiuk

Dr hab. Jacek Tarasiuk prof. AGH od początku kariery zawodowej związany jest z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, na której w 1996 roku uzyskał stopień doktora nauk fizycznych, a w 2007 roku doktora habilitowanego w tej samej dziedzinie. Do habilitacji prowadził badania z pogranicza fizyki ciała stałego, fizyki metali oraz inżynierii materiałowej. Po habilitacji poszerzył zakres zainteresowań naukowych o bioinżynierię; w szczególności prowadząc badania nad własnościami i biomechaniką tkanki kostnej w mikro i mezo skali. Od 2012 roku kieruje również pracami założonego przez siebie Laboratorium Mikro i Nano Tomografii AGH. Laboratorium wykonuje setki pomiarów rocznie zarówno w ramach projektów badawczych jak i szeroko rozwiniętej współpracy z przemysłem.

Czytaj więcej...

Jan Szmidt

Od 2012 Rektor Politechniki Warszawskiej.

W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem za rozprawę "Właściwości elektrofizyczne warstw węglowych z azotku boru wytwarzanych metodą reaktywno-impulsowo-plazmową na podłożu krzemowym". Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 roku na podstawie monografii "Diamentopodobne warstwy węglowe wytwarzane metodami plazmowymi na potrzeby mikroelektroniki".

Czytaj więcej...

Andrzej Tretyn

Andrzej Tretyn urodził się 12 kwietnia 1955 roku w Mielęcinie koło Włocławka. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Michelinie w latach 1970-1974 był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. W 1974 roku podjął studia biologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie w roku 1978 studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał stopień doktora nauk biologicznych.

Czytaj więcej...

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partnerzy Merytoryczni


Patronat