Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 1-2 grudnia 2016

Nagrody Elsevier

Sześć polskich uczelni, których publikacje miały w ostatnich trzech latach największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie, zostało uhonorowanych nagrodami ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2016. Nagrody wręczył Jarosław Gowin wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas Gali konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, która odbyła się 1 grudnia w Warszawie.

Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie tych uczelni, których najnowsze prace naukowe i publikacje mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Naradzając te uczelnie Elsevier promuje wysoką jakość badań naukowych oraz potrzebę zwiększania poziomu ich umiędzynarodowienia.

Nagrody przyznawane są w sześciu dyscyplinach (uwzględnianych w klasyfikacjach OECD):

  • Life Sciences/Agricultural Sciences
  • Engineering and Technology
  • Humanities
  • Medical Sciences
  • Natural Sciences
  • Social Sciences

Zgodnie z Regulaminem Nagrody, brano pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie. Uwzględniono tylko te uczelnie, których autorzy w okresie 2013-15 legitymowali się co najmniej 30 publikacjami.

Laureatami Elsevier Research Impact Leaders Awards 2016 zostały w poszczególnych szerokich dyscyplinach uczelnie:

Life Sciences and Agricultural Sciences
Uniwersytet Jagielloński - za najwyższy poziom umiędzynarodowienia publikacji oraz cytowalność na światowym poziomie. Nagrodę odebrał rektor UJ, prof. dr hab.med. Wojciech Nowak.

Engineering and Technology
Politechnika Śląska - za cytowalność publikacji plasującą się na poziomie najlepszych światowych uczelni. Nagrodę odebrał rektor, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Humanities
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - za cytowalność publikacji na światowym poziomie. Nagrodę odebrała prorektor, prof. dr hab. Anna Fidelus.

Medical Sciences
Politechnika Poznańska - za badania i publikacje w zakresie inżynierii biomedycznej. Nagrodę odebrał rektor, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski.

Natural Sciences
Politechnika Częstochowska - za bardzo wysokie cytowania publikacji w dziedzinie matematyki. Nagrodę odebrał prorektor, prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki.

Social Sciences
Politechnika Gdańska - za szeroko rozpoznawalne w świecie naukowym publikacje z pogranicza nauk społecznych i technicznych. Nagrodę odebrał prorektor, prof. dr hab. Piotr Dominiak.

Prezentując podczas Gali Nagrody laureatów wskazano między innymi, że:

Uniwersytet Jagielloński uzyskał w ostatnich 3 latach ponad 22-procentowy wzrost liczby publikacji w tej kategorii Life Sciences and Agicultural Sciences. Jednocześnie zanotowano ponad 44-procentowy wzrost liczby publikujących autorów. Wszystkie publikacje w tej dyscyplinie były cytowane 1,35 razy częściej od średniej cytowalności na światowym poziomie. Ponad 16% publikacji znalazło się pośród 10% najczęściej cytowanych publikacji na świecie.

Politechnika Śląska. Publikacje tej uczelni były najwyżej cytowane (dwukrotnie wyżej d średniej światowej) spośród wszystkich polskich uczelni prowadzących badania w dziedzinie Engineering and Technology. Szczególnie wysoki poziom miały publikacje z zakresu automatyzacji procesów produkcji oraz wykorzystania modeli matematycznych do zarządzania produkcją.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest liderem, jeśli chodzi o przyrost publikacji z zakresu Humanities w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus oraz przyrost liczby nowych autorów publikujących w międzynarodowych czasopismach. Szczególnie wyróżniają się publikacje z dziedziny archeologii oraz kognitywistki.

Politechnika Poznańska potwierdza tezę, że rozwój medycyny jest nierozerwalnie związany z postępem badań w materiałoznawstwie i inżynierii. Stąd duży udział uczelni technicznych w publikacjach w dyscyplinie Medical Sciences. PP w ostatnich trzech latach silnie rozwinęła aktywność w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Inwestycje w nowe laboratoria przełożyły się na publikacje wysoko cytowane w naukach medycznych.

Politechnika Częstochowska. W ostatnich trzech latach na PCz. szybko rosła liczba pracowników publikujących w uznanych międzynarodowych czasopismach w zakresie Natural Sciences. To przełożyło się na znaczący wzrost liczby afiliowanych publikacji. Na decyzję o przyznaniu nagrody najbardziej wpłynęła widoczność publikacji z informatyki oraz matematyki, które pod względem cytowań nie miały sobie równych w Polsce.

Politechnika Gdańska. Wzrost interdyscyplinarności badań implikuje przenikanie się dziedzin i dyscyplin naukowych oraz zwiększa zakres zainteresowań badawczych w różnych kierunkach. Publikacje PG w zakresie Social Sciences mają jedne z najwyższych wskaźników współpracy międzynarodowej. Największy wpływ na przyznanie nagrody miały publikacje z zakresu efektywności w szkolnictwie wyższym oraz badań nad zachowaniem użytkowników nowych technologii, zaprezentowane podczas ubiegłorocznej konferencji Human System Interaction.

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Partner instytucjonalny

Bank Zachodni WBK realizuje program Santander Universidades w Polsce