Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 1-2 grudnia 2016

mówcy

Tadeusz Słomka

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Urodził się 27 października 1948 r. w Świątnikach Górnych koło Krakowa, w rodzinie rzemieślniczej. Od dziecka zainteresowany przyrodą nieożywioną. Ukończył Technikum Geologiczne w Krakowie i studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prace – doktorska i habilitacyjna – poświęcone były sedymentologii formacji osadowych Karpat fliszowych.

Jest autorem i współautorem ponad 240 publikacji naukowych poświęconych problematyce geologii złożowej, modelowaniu matematycznemu złóż kopalin użytecznych (Cu, pierwiastków promieniotwórczych, Zn i Pb, węgla kamiennego i brunatnego, diatomitów, iłów kaolinowych i surowców skalnych) i sedymentologii głębokomorskich osadów klastycznych. Ponadto jest współautorem 6 skryptów i książek oraz redaktorem 9 książek. Wielokrotnie prezentował wyniki swoich badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. w Austrii, Czechach, Słowacji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, Meksyku, USA, Australii.

Przez 12 lat kierował Katedrą Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, był prodziekanem i dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (dwie kadencje), prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej (dwie kadencje), a od 2012 r. jest rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej.

W trakcie swojej kariery naukowej i organizacyjnej był również przewodniczącym Konwentu Dziekanów Wydziałów Nauk o Ziemi, doradcą Wiceministra Środowiska, twórcą i prezydentem International Association for Geotourism, członkiem International Association for Sedimentologists i International Association for Mathematical Geology, Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem wielu rad naukowych polskich i międzynarodowych instytucji.

Jest prezesem zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, przewodniczącym Rady Naukowo-Przemysłowej Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji oraz przewodniczącym Rady Związku Uczelni InnoTechKrak, a także członkiem Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od 2016 r. przewodniczy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Pełni także funkcję Prezesa Akademickiego Związku Sportowego (Zarząd Główny).

Pomysłodawca i redaktor naczelny czasopisma „Geotourism", członek komitetu redakcyjnego Acta Montanistica Slovaca. Sekretarz i przewodniczący wielu cyklicznych, międzynarodowych konferencji naukowych: Zastosowań Metod Matematycznych i Informatyki w Geologii, Geotour. Kierował ponad 20 grantami i pracami zleconymi z przemysłu. Prowadził (i nadal prowadzi) wykłady, seminaria i zajęcia terenowe z geologii ogólnej, geologii matematycznej, kartografii geologicznej, sedymentologii, geoturystyki.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Honoris Gratia” nadaną przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz odznaką „Poczesna Gramota” za zasługi dla Politechniki Lwowskiej.

Jest doktorem honoris causa Shibaura Institute of Technology oraz Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwanofrankowsku. W październiku 2016 r. został uhonorowany również godnością Profesora Honorowego Politechniki Wrocławskiej.

 

Żonaty, ma dwoje dzieci: córkę i syna oraz czworo wnuków. Ma wiele hobby i kolekcji: masek z różnych stron świata, okazów geologicznych, kłódek, monet, zegarów. Jest bibliofilem (biblioteka liczy ponad 8 tys. pozycji). Jego pasją są podróże i zwiedzanie – szczególnie obiektów przyrody nieożywionej.

Go to: Speakers

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OrganizatorzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny

Partner instytucjonalny

Bank Zachodni WBK realizuje program Santander Universidades w Polsce