Polskie uczelnie w światowej perspektywie

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

Warszawa 3-4 grudnia 2018

Program

Warszawa, 3-4 grudnia 2018

Patronat Honorowy
wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina

Organizator: Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
Partnerzy: KRASP, PKA, FRSE, IREG Observatory
Miejsce: hotel Novotel Warszawa Centrum

Program Ramowy
(wg stanu na 28.11.2018)

Poniedziałek, 3 grudnia 2018

10:00 – 11:00

Rejestracja uczestników konferencji, powitalny bufet: kawa, napoje, ciastka
miejsce: hotel Novotel Warszawa Centrum

11:00 – 11:20

Uroczyste otwarcie konferencji

 • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej
 • Prof. dr hab. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Prof. Luiz Claudio Costa, prezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”
11:20 – 11:30

Gość konferencji

 • Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
11:30 – 12.30

Sesja plenarna I

Jak to robią inni - doświadczenia wdrażania "Excellence Initiatives" na świecie

W wielu krajach zostały zainicjowane w ostatnich latach programy przyspieszenia rozwoju (akceleracji) grupy wybranych uczelni - znane pod nazwą "Excellence Initiatives". Motywacje ich podjęcia były zróżnicowane, ale we wszystkich przypadkach powoływano się na potrzebę poprawy pozycji uczelni w globalnych rankingach akademickich. Jest to również jednym z celów przygotowywanej polskiej "Inicjatywy doskonałości - uczelnia badawcza". Podczas sesji zostanie przedyskutowana rola rankingów w tworzeniu polityki wobec szkolnictwa wyższego - na przykładzie różnych krajów. Jako case study omówione zostaną doświadczenia z trzech pierwszych lat wdrażania Russian Academic Excellence Project 5-100, którego celem jest wprowadzenie co najmniej 5 rosyjskich uczelni do grupy Top-100 światowych rankingów. Doświadczenia te pokazane zostaną z perspektywy uczelni zaangażowanej w proces wdrożeniowy ale jednocześnie na tle szerszego kontekstu międzynarodowego.

Prowadzący: Prof. dr hab. Michał Kleiber, wiceprezes Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, były prezes Polskiej Akademii Nauk

Mówcy:

 • Alex Usher, President, Higher Education Strategy Associates (Canada): - Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education - understanding the influence and impact of rankings on higher education, policy and society
 • Evgeny Chuprunov, Rector, Lobachevsky University; Alexander Bedny, Vice Rector, Lobachevsky University (Russian Federation): - Implementation of the Russian Academic Excellence Project 5-100 - a look from the perspective of Lobachevski University

Dyskusja

12:30 – 13:00

przerwa kawowa

13:00 – 13:20

WYSTĄPIENIE PARTNERA

Asseco dla Uczelni – Zintegrowane Rozwiązania

Sukces ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” zależeć będzie w dużym stopniu od efektywnego zarządzania uczelnią. Dotyczy to zarówno działalności naukowej oraz jakości kształcenia, jak również skutecznego kreowania kultury organizacyjnej uczelni. Do tego niezbędna jest nie tylko wiedza i doświadczenie kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi Uczelni, ale również odpowiednie narzędzia oparte na innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych oraz nowych podejściach konceptualnych. Z myślą o nowych potrzebach świata nauki Asseco stworzyło program „Uczelnia 3.0”

Prelegent:

 • Andrzej Dopierała, prezes Zarządu Asseco Data Systems, wiceprezes Zarządu Asseco Poland
13:20 – 14:30

SESJA II - DYSKUSJA PANELOWA

Uczelnie badawcze – czyli jakie?

Zapowiedziane w ustawie z 20 lipca 2018 r. uruchomienie w Polsce programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcze” wzbudza wiele emocji. Podczas dyskusji panelowej zostaną omówione, z perspektywy różnych typów uczelni akademickich, wymagania, jakim powinna odpowiadać uczelnia badawcza światowej klasy, a także uwarunkowania związane z tworzeniem takich uczelni w Polsce, pożądanymi „mapami drogowymi” ich realizacji oraz wyzwaniami w zakresie zarządzania.

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, Uniwersytet Jagielloński

Zaproszeni paneliści:

 • prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej
 • prof. dr hab. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu:
 • prof. dr hab. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dyskusja

14:30 – 15:30

lunch

15:30 – 16:40

SESJA PLENARNA III

Polskie uczelnie w rankingach światowych - czy możemy biec szybciej?

W ostatnich latach światowe rankingi akademickie przeszły głęboką ewolucję: zwiększyły do Top-1000 zestaw ocenianych i publikowanych uczelni oraz radykalnie rozbudowały rankingi "by subject" (kierunkowe) - standardem staje się analizowanie ok. 50 dyscyplin z uwzględnieniem 500 i więcej uczelni. Dzięki temu znacząca grupa polskich szkół wyższych objęta została corocznym mięsdzynarodowym monitoringiem rankingowym. Publikacje kolejnych edycji tych rankingów wywołują w Polsce emocje, w tym również krytykę pod adresem uczelni. Podczas sesji zostaną przedstawione i skomentowane trendy rozwojowe związane z pozycjami polskich uczelni w światowych rankingach akademickich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rankingi "by subject". Przedstawione zostaną propozycje działań polepszających sytuację w tym zakresie.

Prowadzący: Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence

Mówcy:

  Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, wiceprezydent IREG Observatory: - Polskie uczelnie w rankingach światowych 2018 - obraz ze skazą
 • Robert Morse, Chief Data Strategist for US News & World Report (USA): - Polish Universities in the US News Best Global Universities Rankings - their chances and opportunities to advance
 • Tomasz Psonka, dyrektor regionalny Elsevier: - Badania naukowe w Polsce - SciVal prawdę Ci powie?

Dyskusja

16:40 - 17:00

przerwa kawowa

17:00 – 18:40

SESJA IV - DYSKUSJA PANELOWA

Ewaluacja działalności naukowej - jej wpływ na jakość i międzynarodową konkurencyjność uczelni

Jednym z głównych celów reformy szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce jest podniesienie poziomu badań naukowych i ich większe umiędzynarodowienie. Zaproponowane zasady dziedziczenia doskonałości i priorytet w finansowaniu autorów i jednostek o największych osiągnięciach sprawił, że centralnym mechanizmem zmian stała się ewaluacja działalności naukowej. Wprowadzone przez ustawę nowe rozwiązania w tym zakresie oraz nowa klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych zostały oparte na międzynarodowych standardach. Dodatkową intencją twórców projektu było stworzenie unikalnej szansy na poprawę pozycji polskich uczelni w światowych rankingach akademickich, w szczególności w rankingach „by subject” (kierunkowych). Środowisko akademickie potraktowało te projekty bardzo poważnie zgłaszając liczne uwagi, co zostało przyjęte ze zrozumieniem – projekt będzie istotnie przebudowany. Podczas sesji, która nawiązuje do tej debaty, zostanie zasygnalizowany szeroki zestaw zagadnień związanych z wpływem nowego systemu ewaluacji nauki na polskie uczelnie i ich międzynarodowe postrzeganie. luacji nauki na polskie uczelnie i ich międzynarodowe postrzeganie.

Prowadzący: prof. dr hab. Tomasz Szapiro, członek Prezydium RGNiSW oraz Prezydium KRASP, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, b. rektor SGH (2012-2016)

Uczestnicy panelu:

 • prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, przewodniczący RGNiSW
 • Bartłomiej Banaszak, zastępca dyrektora Departamentu Nauki MNiSW
 • prof. dr hab. Roman Cieślak, rektor, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • prof. dr hab. Emanuel Kulczycki, przewodniczący Zespołu ds. wykazów czasopism i wydawnictw naukowych w MNiSW, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • dr Olaf Gajl, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji - PIB
18:30

Zakończenie pierwszego dnia obrad

18:30 – 19:30

Networking przy trio skrzypcowym i lampce szampana

19:30 – 22:00

Conference Dinner - Gala Nagrody "ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2018"
miejsce: hotel Novotel Centrum Warszawa

Gospodarze Gali:

 • Felix Haest, Vice President of Elsevier
 • Krzysztof Szymański, dyrektor Elsevier Polska

Wtorek, 4 grudnia 2018

09:30 – 10:00

poranna kawa

10:00 – 11:30

SESJA PLENARNA V

Rankingi międzynarodowe - metodologie bez tajemnic

Rankingi stwarzają uczelniom atrakcyjne możliwości międzynarodowego pozycjonowania się, określania pożądanych partnerów do współpracy i monitorowania wdrażanych reform. Wymaga to rozpoznania zalet i słabości poszczególnych metodologii rankingowych. Podczas sesji zaprezentowane zostaną „od kuchni”, przez ich autorów, uznane rankingi międzynarodowe (w tym po raz pierwszy w Polsce „US News Best Global Universities Ranking”) ze szczególnym uwzględnieniem polskich uczelni.

Prowadzący: prof. dr hab. Dominik Antonowicz, kierownik Zakładu Socjologii Nauki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mówcy:

 • Robert Morse, Chief Data Strategist for US News & World Report (USA): US News Best Global Universities Rankings
 • Selina Griffin, Rankings Manager, QS Intelligence Unit, QS Quacquarelli Symonds (United Kingdom): QS World University Rankings development
 • Mikhail Myagkov, Skoltech University, University of Oregon (Russia/US): - "Three University Mission Ranking" - new approach to academic rankings

Komentarz:

 • Prof. Luiz Costa, President, IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence

Dyskusja

11:30 – 12:00

przerwa kawowa

12:00 – 13:10

SESJA PLENARNA VI

Rankingi a budowa międzynarodowej postrzegalności (visibility) uczelni

Rankingi bardzo silnie wpływają na międzynarodową postrzegalność (visibility) uczelni, co z kolei ułatwia nawiązywanie kontaktów z uniwersytetami z innych krajów i wchodzenie w międzynarodowe konsorcja i zespoły badawcze. Podczas sesji zostaną przedstawione możliwości aktywnego kształtowania pożądanego prestiżu uczelni poprzez rankingi - z wykorzystaniem nowych technologii i networkingu.

Prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, prorektor ds. współpracy z zagranicą, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Mówcy:

 • Isidro Aquillo, Head, Cybermetrics Lab, the Spanish National Research Council CSIC, Webometrics Ranking Coordinator (Spain): - New development of "Webometric" ranking
 • dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK Programów Badawczych UE "Horyzont 2020"
 • Juliusz Szymczak-Gałkowski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW

Dyskusja

13:10 – 14:20

SESJA PLENARNA VII

Sieci uniwersytetów europejskich - zagrożenie czy szansa dla szkolnictwa wyższego w Europie?

Na początku listopada - z inicjatywy m. in. prezydenta Emmanuela Macrona oraz przy wsparciu ze strony konferencji rektorów Francji, Niemiec, Polski i innych krajów - Komisja Europejska uruchomiła projekt, o budżecie 30 mln euro, utworzenia sieci uniwersytetów europejskich obejmujących czołowe uczelnie z różnych części naszego kontynentu. W pierwszym etapie powstanie 6 sieci obejmujących co najmniej po 3 uczelnie z trzech krajów. Wnioski o dotacje można składać do końca lutego przyszłego roku, a pierwsze sieci mają zacząć funkcjonować od 1 września 2019 r. Celem nadrzędnym koncepcji uniwersytetu europejskiego jest przeskok jakościowy w prowadzonych na uczelniach badaniach naukowych i wdrożeniach ich wyników. Podczas sesji zostaną przedyskutowane - w gronie przedstawicieli uczelni zaangażowanych w tworzenie takich konsorcjów - założenia, uwarunkowania i możliwe konsekwencje tej nowej inicjatywy dla spójności i rozwoju systemu szkolnictwa wyższego w Europie oraz jego globalnej konkurencyjności.

Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Banyś, honorowy przewodniczący KRASP, Board Member, European University Association

Mówcy:

 • prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, Uniwersytet Jagielloński
 • Veronika Hunt Safrankova, Director, International Relation Office, Charles University in Prague (Czech Republic)
 • prof. dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych, Uniwersytet Warszawski

Dyskusja

14:20 – 14:30

Sesja końcowa

Rankingi a wyzwania stojące przed nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce

 • Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
 • Waldemar Siwiński
14:30 - 15:30

Farewell lunch

 

Patronat Honorowy

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizator


PartnerzyPolska Komisja Akredytacyjna


Partner Merytoryczny


Partner Technologiczny


Patronat