Regulamin konkursu

Elsevier – Perspektywy Research Excellence Awards 2012
w kategorii
Scopus Young Researchers Awards

Organizator

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Elsevier B.V. wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”.

Cel Konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie grupy wyróżniających się trzech młodych uczonych, spośród których wybrany zostanie jeden laureat. Naukowcy powinni reprezentować następujące dyscypliny: medycynę; technologię, biochemię, genetykę i biologię molekularną; fizykę i astronomię; chemię; inżynierię materiałową; rolnictwo i biologię; nauki społeczne; naukę o środowisku; informatykę.

Wymagania

Kandydaci muszą wykazać się znaczącym osiągnięciem naukowym lub udziałem w wartościowym projekcie naukowym. Szczególnie wysoko będą premiowane publikacje w polskich i międzynarodowych czasopismach oraz wydawnictwach naukowych. Uczestnicy konkursu nie mogą mieć więcej niż 30 lat.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 25 października 2012 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego kandydata do konkursu Elsevier – Perspektywy Research Excellence Awards 2012, w kategorii Scopus Young Researchers Awards.

Oryginał formularza należy wysłać na adres: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, a kopię pocztą elektroniczną na adres m.chrostna@perspektywy.pl – Magdalena Chróstna.

Zasady wyłonienia laureatów

Wyróżniający się młodzi naukowcy zostaną wyłonieni przez Jury powołane przez organizatorów. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury odbędzie się 22 listopada 2012 r. na zorganizowanej w tym celu uroczystości w Warszawie.

W wyniku postępowania konkursowego Jury wyłoni trzech nominowanych do Nagrody. Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Galę z udziałem przedstawicieli polskiego świata akademickiego. Gala odbędzie się w Warszawie 22 listopada 2012 r.

Nagrody

Laureaci otrzymają nagrodę pieniężną w kwocie 2000 Euro na opłacenie udziału w wybranej konferencji naukowej za granicą.

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację przez uczestnika warunków określonych w regulaminie.